Wrak - jak to łatwo powiedzieć

piątek, 27 stycznia 2023

Co zrobić z wrakiem?

Któż z nas nie widział starego, nieużywanego samochodu, pozostawionego na poboczu drogi. Pojazdy te nie tylko szpecą, ale również zajmują tak cenne i wszędzie poszukiwane miejsca parkingowe, a co ważniejsze, często są pootwierane i stanowią zagrożenie dla ludzi oraz środowiska.

Jak  wynika z dyspozycji art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym:  pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Organem wskazanym przez ustawodawcę, do usuwania „wraków” z drogi na koszt właściciela, jest straż gminna i Policja. Należy zwrócić uwagę na wskazania ustawodawcy zawarte w tym przepisie:

- przede wszystkim przepis ten dotyczy pojazdów, które podlegają rejestracji. W myśl art. 73 ust. 1 Pord, organ rejestrujący pojazd, wydaje właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny pojazdu i tablice (tablicę) rejestracyjne, które należy umieścić z przodu i z tyłu pojazdu, w miejscu do tego konstrukcyjnie przeznaczonym, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktur z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

- pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych...., pozornie zapis ten jest jasny i czytelny. Jednak należy sprawdzić, czy na przedniej szybie samochodu jest widoczna naklejka z numerem rejestracyjnym. Jeżeli jest, to taki samochód nie jest pozbawiony obowiązkowych cech identyfikacyjnych jakimi są tablice rejestracyjne. Należy pamiętać, że brak tablic rejestracyjnych, może być przyczyną długotrwałej dewastacji, kradzieży jak i celowym działaniem właściciela pojazdu.

- pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany...., na co ma zwrócić uwagę osoba, która kwalifikuje pojazd jako nieużywany?  Czy karoseria pokryta grubą warstwą brudu jest wystarczającym powodem do usunięcia pojazdu? A może korozja nadwozia, koła porośnięte trawą, brak powietrza w ogumieniu lub powybijane lusterka?

Tak zapisana przez ustawodawcę dyspozycja nakazuje wzrokowe oględziny wyglądu zewnętrznego samochodu gdyż długotrwałe nieużytkowanie pojazdu jest odzwierciedleniem jego stanu. Niejednokrotnie obserwację tą należy prowadzić wiele miesięcy.

Pojazd nie jest używany - to przede wszystkim brak, bądź taki stopień uszkodzenia lub niesprawności podstawowych urządzeń, przedmiotów lub części, bez których używanie pojazdu jest nie tylko niedopuszczalne, lecz praktycznie niemożliwe. Dodatkowo chodzi
o taki stopień uszkodzeń aby były one względnie trwałe i niemożliwe do usunięcia, w krótkim czasie.

Należy pamiętać o tym, że przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym mają zastosowanie tylko w obrębie dróg publicznych oraz tych dróg osiedlowych, które objęte są strefą zamieszkania bądź strefą ruchu. Za każdym wrakiem kryje się wiele godzin żmudnej pracy strażników.

...pojazd.... może zostać usunięty z drogi.....,może, to znaczy, że nie musi. Funkcjonariusz nie ma obowiązku zlecenia natychmiastowego usunięcia pojazdu nieużywanego. Może najpierw wykonać szereg czynności sprawdzających, które doprowadzą go do właściciela samochodu, a dopiero jeżeli to się nie powiedzie może zlecić odholowanie wraku na parking strzeżony;

 ...usunięty z drogi.... ustawodawca wyraźnie wskazuje, że na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym można usunąć tylko te pojazdy, które pozostawione są na drodze publicznej bądź wewnętrznej położonej w strefie ruchu lub zamieszkania.

Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM POJAZDÓW NIEUŻYWANYCH

Przestrzegaj ważnych terminów:

okresowych badań technicznych,

przed upływem ważności - przedłuż polisę OC,

do 30 dni - złóż wniosek o zbyciu pojazdu lub wyrejestrowaniu.

 

red. adabrowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: