Skargi

SKARGI

Sposoby zgłaszania skarg

Skargi na pracę strażników oraz funkcjonowania Straży Miejskiej Polkowice można składać:

  • osobiście w siedzibie Straży u dyżurnego SM przy ul. Targowa 11
  • Komendant Straży lub Z-ca Komendanta przyjmuje w każdy wtorekw godzinach 1400-1500w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Targowa 11
  • pisemnie – na adres Straż Miejska Polkowice, ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice,
  • za pomocą poczty elektronicznej – na adres ksm@ksm.polkowice.pl

 

Skarga wnoszona pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej musi spełniać wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu)
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

UWAGA

  1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania na podstawie 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. nr 5, poz. 46) – SPRAWDZIĆ
  2. Straż Miejska w Polkowicach w celu dbałości o dobre imię Jednostki i jej pracowników uprzedza o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kk)

Strony w dziale:

Strony w dziale: