Ustawy

Ustawy

Internetowy System Aktów Prawnych     -  isip.sejm.gov.pl

 1. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013 poz. 628).
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622).
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym
  (U. 1997 nr 98 poz. 602).
 4. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
  (U. 2011 nr 5 poz. 13).
 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  (U. 2001 nr 125 poz. 1371).
 6. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  (U. 2011 nr 30 poz. 151).
 7. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
  (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114).
 8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168).
 10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
  (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555).
 11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (U. 1996 nr 10 poz. 55).
 12. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (U. 1982 nr 35 poz. 230).
 13. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  (U. 2011 nr 21 poz. 112).
 14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (U. 2013 poz. 21).
 15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
  (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636).
 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(Dz.U. 2004 nr 69 poz 625).

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
  (Dz.U. 1997 nr 11 poz 724).
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  (Dz.U. 2001 nr 62 poz.627).
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
  (Dz.U. 2017 poz. 1566).
 5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  (Dz.U.2005 nr 25 poz. 202).
 6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
  (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666).
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495).
 8. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
  (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).
 9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Strony w dziale:

Strony w dziale: