Zasady rekrutacji

O NAS

 

Od 28 lat funkcjonuje Straż Miejska w Polkowicach, która została powołana do ochrony porządku publicznego naszego miasta.

Jesteśmy jednostką umundurowaną, pełniącą służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Po wielu latach pracy nasze doświadczenie pozwoliło nam stworzyć efektywne mechanizmy pracy, które kształtują indywidulany rozwój każdego pracownika.

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ WŁAŚNIE W STRAŻY MIEJSKIEJ?

  • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
  • Dodatek stażowy
  • Świadczenia socjalne
  • Preferencyjne ubezpieczenie grupowe
  • „Trzynasta pensja”
  • Bezpłatne szkolenia.

PROCEDURA NABORU DO STRAŻY MIEJSKIEJ MA CHARAKTER OTWARTY I KONKURENCYJNY

Przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru służy wyłonieniu najlepszego kandydata do pracy, spełniającego wymagania zarówno co do kwalifikacji osobistych, jak i merytorycznych. Procedura naboru jest transparentna, określa przejrzyste kryteria oceny kandydatów do pracy oraz gwarantuje równy dostęp do zatrudnienia dla wszystkich kandydatów.

KIEDY I W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKŁADAĆ DOKUMENTY APLIKACYJNE DO PRACY?

Dokumenty aplikacyjne można składać tylko i wyłącznie na stanowiska, na które w danym momencie trwa rekrutacja. Aktualne ogłoszenia o naborach znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Polkowicach (w zakładce „Praca”), a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie głównej Straży Miejskiej w Polkowicach. Aplikacje można składać osobiście w Jednostce przy ul. Targowej 11 lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu, a nie nadania), w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – nazwa stanowiska strażnik miejski APLIKANT”.Aplikacje, które wpłyną do Jednostki po  określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Uwaga: jedynie kandydaci, którzy złożą kompletne ofert, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnym etapie rekrutacji.

Postępowanie składa się z dwóch etapów:

I etapwstępna  rekrutacja  kandydatów.

Złożone  oferty  poddane  zostaną  analizie  mającej  na  celu  porównanie  danych  zawartych  w dokumentach  aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

II etap – rekrutacja   końcowa  kandydatów.

Test wiedzy oraz rozmowa  kwalifikacyjna podczas, której  sprawdzona  będzie  wiedza  kandydatów  na  temat  umiejętności  zawodowych określonych w  ogłoszeniu.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE STRAŻNIKA MIEJSKIEGO

Nowo przyjęci  strażnicy, kierowani są na miesięczne wyjazdowe szkolenie podstawowe, podczas którego zostaną odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków. Zajęcia prowadzone się zarówno na sali wykładowej jak i gimnastycznej. W ramach szkolenia aplikanci odbywają miesięczne praktyki w jednostce, a na koniec zdają egzamin.

CZEKAMY NA CIEBIE!

W chwili obecnej poszukujemy:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI – APLIKANT

Strony w dziale:

Strony w dziale: