Akty Prawa Miejscowego

Akty prawa miejscowego

UCHWAŁA NR XXIX/443/18
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 i 1000), art. 14 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310
i 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w godzinach od 12.00 do 22.00 w miejscach publicznych na terenie:
1. miasta Polkowice:
1) Centrum Piknikowe Polanka, część działki geodezyjnej nr 166/76, obręb 0002, położonej
przy ul.Modrzewiowej (załącznik nr 1);
2) "ścieżki zdrowia", część działki geodezyjnej nr 517/1, obręb 0003, położonej przy
ul. Spokojnej (załącznik nr 2);
2. gminy Polkowice:
1) sołectwo Biedrzychowa, część działki geodezyjnej nr 189/58, obręb Biedrzychowa
(załącznik nr 3);
2) sołectwo Dąbrowa, część działki geodezyjnej nr 171/5, obręb Dąbrowa (załącznik nr 4);
3) sołectwo Guzice, część działki geodezyjnej nr 146/1, obręb Guzice (załącznik nr 5);
4) sołectwo Jędrzychów, część działki geodezyjnej nr 667 i nr 398/12, obręb Jędrzychów
(załącznik nr 6);
5) sołectwo Kaźmierzów, część działki geodezyjnej nr 187/19, obręb Kaźmierzów (załącznik
nr 7);
6) sołectwo Komorniki, część działki geodezyjnej nr 128, obręb Komorniki (załącznik nr 8);
7) sołectwo Moskorzyn, część działki geodezyjnej nr 26/4, obręb Moskorzyn (załącznik
nr 9);
8) sołectwo Nowa Wieś Lubińska, część działki geodezyjnej nr 256/7, obręb Nowa Wieś
Lubińska (załącznik nr 10);
9) sołectwo Pieszkowice, część działki geodezyjnej nr 12/5, obręb Pieszkowice (załącznik
nr 11);
10) sołectwo Sucha Górna, część działki geodezyjnej nr 211/7, obręb Sucha Górna
(załącznik nr 12);
11) sołectwo Tarnówek, część działki geodezyjnej nr 298, obręb Tarnówek (załącznik
nr 13);
12) sołectwo Trzebcz, część działki geodezyjnej nr 326/5, obręb Guzice (załącznik nr 14);
13) sołectwo Żelazny Most, część działki geodezyjnej nr 277/4, obręb Żelazny Most
(załącznik nr 15);
14) sołectwo Żuków, część działki geodezyjnej nr 95/9, obręb Żuków (załącznik nr 16).
§ 2. Granice terenów objętych odstępstwem określają załączniki graficzne do uchwały.
Id: 6FB9E7A9-374D-4C6D-945F-C860F0257F0C. Podpisany Strona 1
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady
Emilian Stańczyszyn

 

UCHWAŁA NR VII/26/19
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 69 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), §7 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego (Dz. Urz. Woj. Legn. z dnia 10.06.1994 r. Nr 13, poz. 108 ze zm.), art. 4 ust. 1, 2 i 2a w związku
z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) po zasięgnięciu opinii właściwych miejscowo państwowych powiatowych
inspektorów sanitarnych, Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie
selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 4a ustawy,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 2 września 2019 r.
Poz. 5067
1) bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek
handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do
obrotu żywność, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach,
2) centralnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (także: Centralny PSZOK) – należy
przez to rozumieć punkt w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, do którego właściciele nieruchomości mogą
przekazywać wskazane w regulaminie selektywnie zebrane odpady komunalne,
3) harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku,
uwzględniający postanowienia Regulaminu dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów,
zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, podawany do publicznej
wiadomości na stronach internetowych Związku, a także w inny ustalony przez Związek sposób,
4) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzonych
przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych,
5) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych,
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach,
6) odpadach komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) – należy przez to rozumieć odpady komunalne
gromadzone nieselektywnie, a także odpady pozostałe po wydzieleniu frakcji podlegających selektywnej
zbiórce zgodnie z Regulaminem,
7) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze
względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych (np. meble, wózki dziecięce, materace itp.),
8) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,
9) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne zgodnie z treścią
art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach, w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne (np.:
baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin
nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu),
10) osiedlowym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (także: Osiedlowy PSZOK) – należy
przez to rozumieć punkt gromadzenia wybranych frakcji odpadów segregowanych, utworzony przez
Związek w celu zapewnienia łatwego dostępu dla mieszkańców do gromadzenia codziennie wytwarzanych
rodzajów odpadów, tj.: szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, papieru, metalu,
tekstyliów i ubrań,
11) nieruchomości – należy przez to rozumieć część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot
własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, zgodnie
z art. 46 §1 kodeksu cywilnego,
12) nieruchomościach niezamieszkanych– należy przez to rozumieć nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, których właściciele nie są zobowiązani do
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku i są zobowiązani do
zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której
przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu tej nieruchomości,
13) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie
wymienionym w art. 9b ustawy, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, który ma uprawnienia do
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku,
14) przedsiębiorcy odbierającym odpady – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z którym Związek zawarł umowę na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca odbiera odpady komunalne
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5067
od właścicieli nieruchomości zamieszkanych w ramach zadeklarowanej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, a także realizuje usługi dodatkowe,
15) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
16) usługach dodatkowych – należy przez to rozumieć odpłatne usługi związane z odbiorem
i zagospodarowaniem niektórych frakcji odpadów komunalnych, określone odrębną uchwałą,
17) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
18) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
19) właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć właściciela w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4, ust. 2a
oraz ust. 3 ustawy,
20) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół
takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi, zgodnie z zapisami
§3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
21) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki
wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w §3
pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
22) Związku – należy przez to rozumieć Związek Gmin Zagłębia Miedziowego,
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości we własnym zakresie w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki i worki
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie odpadów komunalnych z każdej nieruchomości
w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
3) zbieranie i przekazywanie odpadów komunalnych niepodlegających selektywnej zbiórce w sposób opisany
w niniejszym Regulaminie.
2. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do:
1) nie składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
2) nie wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, np. sklepów, punktów gastronomicznych
i usługowych i innych nieruchomości, do koszy ulicznych lub do pojemników innych właścicieli,
3) nie wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, np. sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych
i innych nieruchomości, do pojemników ogólnodostępnych znajdujących się w osiedlowych punktach
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku,
4) nie spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,
5) nie gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach przeznaczonych
do selektywnej zbiórki,
6) nie wrzucania odpadów innego rodzaju niż opisany na pojemniku lub worku,
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 5067
7) nie pozostawiania odpadów obok pojemników przeznaczonych do ich selektywnej zbiórki, nawet
w przypadku ich chwilowego przepełnienia,
8) nie pozostawiania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych poza
terenem nieruchomości w sposób stwarzający zagrożenie dla osób trzecich.
§ 4. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów
komunalnych z terenu tej nieruchomości. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na
stronie internetowej Związku.
Rozdział 3.
Zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów:
1) papieru,
2) tworzyw sztucznych,
3) opakowań wielomateriałowych,
4) metali,
5) szkła,
6) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) przeterminowanych leków i chemikaliów,
8) zużytych baterii i akumulatorów,
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
10) mebli i odpadów wielkogabarytowych,
11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
12) zużytych opon,
13) tekstyliów i ubrań,
14) popiołu. z zastrzeżeniem, że odpady wymienione w pkt 2 – 4 gromadzone są łącznie. Pozostałe odpady,
po wysegregowaniu frakcji wskazanych w pkt 1 – 14, stanowią odpady komunalne niesegregowane
(zmieszane).
2. Selektywnie zebrane odpady komunalne gromadzone są:
1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - w pojemnikach znajdujących się na
terenie tych nieruchomości (odpady ulegające biodegradacji), w Osiedlowych PSZOK (papier, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło) i Centralnym PSZOK (wszystkie frakcje
selektywnie zbierane),
2) w przypadku nieruchomości niezamieszkanych - w workach lub pojemnikach zlokalizowanych na terenie
tych nieruchomości i w Centralnym PSZOK (wszystkie frakcje selektywnie zbierane).
3. W Osiedlowych PSZOK zbierane są pochodzące z gospodarstw domowych: metal i tworzywa sztuczne,
w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury. Z Osiedlowych PSZOK mogą korzystać wyłącznie właściciele
nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają selektywnie zebrane odpady do
Osiedlowych PSZOK.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 5067
4. W Centralnym PSZOK zbierane są: metal i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali
i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, w tym
odpady opakowaniowe ze szkła, papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony,
ubrania i tekstylia, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady
zielone z przydomowych ogródków oraz popioły. Z Centralnego PSZOK mogą korzystać wszyscy właściciele
nieruchomości, z tym, że właściciele nieruchomości niezamieszkanych za oddane odpady muszą uiścić opłatę
zgodną z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów na Centralnym PSZOK. Mieszkańcy oraz właściciele
nieruchomości niezamieszkanych samodzielnie dostarczają selektywnie zebrane odpady do Centralnego
PSZOK.
§ 6. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego
zbierania odpadów według następujących zasad:
1) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, metale, w tym odpady
opakowaniowe z metali, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, należy zbierać łącznie do żółtego
pojemnika oznaczonego napisem „Metal i tworzywa sztuczne” znajdującego się w Osiedlowym PSZOK;
odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
2) papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury, należy
zbierać łącznie do niebieskiego pojemnika oznaczonego napisem „Papier” znajdującego się w Osiedlowym
PSZOK; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, należy zbierać do zielonego pojemnika oznaczonego napisem
„Szkło” znajdującego się w Osiedlowym PSZOK; odpady te można także dostarczać do Centralnego
PSZOK,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy zbierać
do brązowego pojemnika oznaczonego napisem „Bio”, spełniającego wymagania określone w Regulaminie,
zlokalizowanego na terenie nieruchomości, lub przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady
w ramach usługi dodatkowej, bądź dostarczać do Centralnego PSZOK. Odpady należy gromadzić
w pojemniku luzem (bez worków). Odpady ulegające biodegradacji powstające w zabudowie
jednorodzinnej mogą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku pod warunkiem, że jego
wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostu. Usytuowanie
kompostownika musi uwzględniać przepisy § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz. U. 2019 r. poz. 1065).W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika
oraz właściwego kompostowania w nim odpadów, właściciel nie ma obowiązku wyposażania
nieruchomości w pojemniki do ich gromadzenia. Prowadzenie kompostownika właściciel nieruchomości
powinien zgłosić do Związku w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia jego użytkowania, poprzez
złożenie oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik Nr 1 do Regulaminu. W przypadku rezygnacji
z prowadzenia przydomowego kompostownika, właściciel nieruchomości powinien poinformować Związek
w ciągu miesiąca o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowywania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, poprzez złożenie oświadczenia,
którego wzór zawiera załącznik Nr 2 do Regulaminu,
5) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikach (konfiskatorach), znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia wskazanych
przez Związek; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w ramach usługi
dodatkowej, bądź dostarczać do Centralnego PSZOK,
7) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, należy umieszczać w przeznaczonych
do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach w miejscach wskazanych przez Związek bądź
dostarczać do Centralnego PSZOK,
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 5067
8) chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów
mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po tych środkach należy dostarczać do Centralnego
PSZOK,
9) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane w ramach
akcyjnej zbiórki odpadów tzw. „wystawki”, w miejscu i w terminie określonym
w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości; odpady te można także dostarczać do Centralnego
PSZOK,
10) popioły można dostarczać do Centralnego PSZOK,
11) zużyte opony należy dostarczać do Centralnego PSZOK,
12) tekstylia i ubrania należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikach w wybranych Osiedlowych PSZOK, bądź dostarczać do Centralnego PSZOK.
§ 7. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów
według następujących zasad:
1) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, metale, w tym odpady
opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, należy zbierać łącznie do żółtego
pojemnika lub worka oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, spełniającego wymagania
określone w Regulaminie, zlokalizowanego na terenie nieruchomości; odpady te można także dostarczać do
Centralnego PSZOK,
2) papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury należy
zbierać łącznie do niebieskiego pojemnika lub worka oznaczonego napisem „Papier”, spełniającego
wymagania określone w Regulaminie, zlokalizowanego na terenie nieruchomości; odpady te można także
dostarczać do Centralnego PSZOK,
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, należy zbierać do zielonego pojemnika lub worka
oznaczonego napisem „Szkło”, spełniającego wymagania określone w Regulaminie, zlokalizowanego na
terenie nieruchomości; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy zbierać do
brązowego pojemnika lub worka oznaczonego napisem „Bio”, spełniającego wymagania określone
w Regulaminie, zlokalizowanego na terenie nieruchomości; odpady te można także dostarczać do
Centralnego PSZOK,
5) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikach (konfiskatorach), znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia wskazanych
przez Związek; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać do Centralnego PSZOK,
7) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, należy umieszczać w przeznaczonych
do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach w miejscach wskazanych przez Związek bądź
dostarczać do Centralnego PSZOK,
8) chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów
mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po tych środkach należy dostarczać do Centralnego
PSZOK,
9) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać do Centralnego
PSZOK.
§ 8. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów:
1) opakowania przeznaczone do selektywnej zbiórki powinny być puste,
2) opakowania po żywności należy przed wrzuceniem do pojemnika opróżnić z resztek żywności,
3) odpady opakowaniowe, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy przed wrzuceniem do pojemnika
zgnieść w celu zmniejszenia ich objętości,
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 5067
4) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po
zgnieceniu, tak by opakowania zachowały zmniejszoną objętość.
2. Określenie właściwego sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zawiera załącznik nr 3 do
Regulaminu.
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników, w tym worków przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym
§ 9. 1. Ustala się następujące pojemności pojemników, w tym worków do zbierania odpadów komunalnych
niesegregowanych (zmieszanych):
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – pojemniki o pojemności: 0,12 m3
, 0,24 m3
,
b) dla zabudowy wielorodzinnej - pojemniki o pojemności: 1,1 m³, 5 m³,
2) dla nieruchomości niezamieszkanych pojemniki o pojemności: 0,11m3
, 0,12 m3
, 0,24 m3
, 1,1 m3
, 1,5 m3
,
5 m3
, 7 m3
, 8 m3
, 10 m3 i 10 m3 (prasokontenery) oraz worki o pojemności: 60 l (0,06 m3
) lub 120 l (0,12
m3
).
2. Ustala się następujące pojemności pojemników, w tym worków do zbierania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – pojemniki o pojemności: 0,12 m3
i 0,24 m3
,
b) dla zabudowy wielorodzinnej - pojemniki o pojemności: 0,12 m3
, 0,24 m3
, 0,66 m³, 0,77 m³ i 1,1 m³,
2) dla nieruchomości niezamieszkanych – pojemniki o pojemności: 0,11m3
, 0,12 m3
, 0,24 m3
, 0,66 m³, 0,77
m³ , 1,1 m3
, 5 m3
, 7 m3
, 8 m3
, 10 m3 oraz worki o pojemności: 60 l (0,06 m3
) lub 120 l (0,12 m3
).
3. Ustala się następujące pojemności pojemników, w tym worków do zbierania pozostałych frakcji
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych):
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – pojemniki o pojemności: 1,1 m3
, 1,5m3
, 2,5 m3
,
3m3
i 5m3
,
2) dla nieruchomości niezamieszkanych – pojemniki o pojemności: 0,11m3 0,12 m3
, 0,24 m3
, 1,1 m3
, 1,5 m3
,
1,8 m3
, 2,0 m3
, 2,5 m3
, 3 m3
, 5 m3
, 7 m3
, 10 m3 i 10 m3 (prasokontenery) oraz worki o pojemności: 60 l (0,06
m3
) lub 120 l (0,12 m3
).
4. Stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne i opisowe pojemników oraz worków do zbiórki
odpadów komunalnych:
1) niebieski oznaczony napisem „Papier”- z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe
z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury,
2) zielony oznaczony napisem „Szkło”- z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
4) brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym
bioodpady,
5) czarny – z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane).
5. Worki muszą być wykonane z folii polietylenowej o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów,
uniemożliwiającej rozerwanie się worka.
6. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą spełniać
następujące wymagania:
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 5067
1) odpowiadać obowiązującym polskim normom,
2) konstrukcja pojemników powinna umożliwiać ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, obrotowego,
bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów albo
hydraulicznym dźwigiem samochodowym,
3) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady podczas
opróżniania i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego używania, a także być dostosowane
do urządzeń załadowczych i zapewniać wyładunek odpadów komunalnych w miejscu ich gromadzenia,
4) być czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, adresem nieruchomości,
5) do gromadzenia odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki w całości lub w części
umieszczone poniżej poziomu gruntu, o ile są przystosowane do opróżniania hydraulicznym dźwigiem
samochodowym. Właściciel nieruchomości na własny koszt musi wyposażyć nieruchomość w takie
pojemniki i zapewnić ich utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i technicznym. W przypadku
planowania budowy tego typu pojemników właściciel nieruchomości niezamieszkanej objętej systemem
powinien zgłosić ten fakt do Związku.
§ 10. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości:
1) dla zabudowy jednorodzinnej – 30 l na osobę tygodniowo, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m³ na
każdą nieruchomość,
2) dla zabudowy wielorodzinnej - 30 l na osobę tygodniowo,
3) dla budynków i obiektów użyteczności publicznej - 10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 0,5 l
tygodniowo na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,
4) dla szkół - 10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 2 l tygodniowo na każdego ucznia (studenta),
5) dla żłobków i przedszkoli - 10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 2 l tygodniowo na każde dziecko,
6) dla lokali i punktów handlowych -10 l tygodniowo na każdego pracownika,
7) dla targowisk - 10 l tygodniowo na jeden punkt targowy, zezwala się na wspólne korzystanie przez kilku
handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za zgodą właściciela pojemnika oraz
w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne i po zgłoszeniu tego faktu właściwemu
organowi Związku odpowiedzialnemu za system gospodarki odpadami, zachowując przy tym minimalną
pojemność pojemnika,
8) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 10 l tygodniowo na 1 miejsce konsumpcyjne. Przy ustaleniu
liczby miejsc konsumpcyjnych uwzględnia się również miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 1 pojemnik 0,12 m³ lub worek 60 l,
10) dla zakładów produkcyjnych, usługowych, rzemieślniczych, magazynów, hurtowni, placów budowy - 10 l
tygodniowo na każdego pracownika,
11) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, placówek leczniczych, noclegowni, schronisk itp. - 10 l
tygodniowo na jedno łóżko i 10 l tygodniowo na każdego pracownika,
12) dla ogródków działkowych - nie mniej niż 20 l tygodniowo na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do
31 października każdego roku oraz 5 l tygodniowo w pozostałym okresie każdego roku,
13) dla cmentarzy - nie mniej niż 5 l tygodniowo na jeden grób, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych,
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia nie mniej niż 15 l tygodniowo na jeden grób,
14) dla zespołu garaży wolnostojących – 5 l tygodniowo na każde miejsce postojowe w zespołach garaży.
§ 11. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach o pojemnościach określonych
w § 9, uwzględniając normy określone w § 10 i częstotliwość odbioru określoną w §15. Przy częstotliwości
odbioru innej aniżeli wskazana w §15, pojemności należy ustalić proporcjonalnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 5067
2. Właściciel nieruchomości niezamieszkanej zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w minimum
jeden worek o pojemności 60 l lub pojemnik o pojemności 0,12 m³ na odpady komunalne niesegregowane
(zmieszane) oraz 4 worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o pojemności
odpowiadającej ilości wytworzonych odpadów selektywnie zbieranych, z uwzględnieniem częstotliwości
odbioru, określonej w §16.
3. Właściciel nieruchomości niezamieszkanej zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub
worki o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów, tak aby nie doprowadzić do przepełnienia
pojemników lub worków.
§ 12. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa ma obowiązek wyposażyć
miejsce, na którym odbywa się impreza w jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 l na 20 osób
uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilość tą należy
zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.
§ 13. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy
§ 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
2. W przypadku, gdy niemożliwe jest spełnienie wymagań określonych w ust. 1, właściciel nieruchomości
jest obowiązany do zapewnienia możliwości użytkowania pojemników przeznaczonych do gromadzenia
odpadów w miejscu wyznaczonym na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej
właścicielem, poprzez zawarcie z nim odpowiedniej umowy.
3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych
zarówno dla użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady, w sposób
nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
4. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych winny być ustawione w granicach nieruchomości na
równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody lub błota. Miejsce gromadzenia odpadów
właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymywać w czystości i porządku.
5. Właściciel nieruchomości zamieszkanej obowiązany jest zapewnić pracownikom przedsiębiorcy
odbierającego odpady dostęp do pojemników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub,
gdy takiej możliwości nie ma, zobowiązany jest wystawiać je, w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, do
godz. 6.00, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
6. Właściciel nieruchomości niezamieszkanej zobowiązany jest zapewnić pracownikom przedsiębiorcy
odbierającego odpady dostęp do pojemników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub,
gdy takiej możliwości nie ma, zobowiązany jest wystawiać je, w dniu odbioru, na chodnik lub ulicę przed
wejściem na teren nieruchomości lub umożliwić wjazd pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady na teren
nieruchomości.
§ 14. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie
sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało
zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywać je w czystości poprzez
mycie i dezynfekowanie, z częstotliwością zapewniającą ich odpowiedni stan sanitarny.
Rozdział 5.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych
§ 15. 1. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować z częstotliwością zapewniającą właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych):
1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) dla budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
b) dla budynków wielorodzinnych - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
2) z nieruchomości niezamieszkanych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 5067
3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów:
1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) dla budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
b) dla budynków wielorodzinnych - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
2) z nieruchomości niezamieszkanych– nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne):
1) w Osiedlowych PSZOK – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
2) z nieruchomości niezamieszkanych– nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
2) ograniczanie zakupu produktów jednorazowego użytku,
3) ponowne wykorzystanie i wydłużanie okresu używalności niektórych przedmiotów,
4) unikanie stosowania jednorazowych plastikowych toreb na zakupy, w zamian korzystanie z toreb
płóciennych,
5) kompostowanie odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych,
6) kupowanie napojów w szklanych butelkach i za kaucją,
7) wielokrotne używanie słoików,
8) przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej,
9) unikanie artykułów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne,
10) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych,
11) korzystanie z pojemników, pudełek nadających się do wielokrotnego wykorzystania.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
§ 17. Pojemniki niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu należy dostosować do wymogów,
o których mowa w §10 ust. 4 Regulaminu lub zastąpić je pojemnikami spełniającymi wymagania, o których
mowa w §10 ust. 4 nie później niż do dnia 1 lipca 2022 r.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
§ 19. Traci moc Uchwała Nr XII/85/17 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia
21 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego zmieniona uchwałą Nr XV/103/18 z dnia 28.03.2018 r. oraz uchwałą Nr XVII/113/18
z 28.06.2018 r.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:
Z. Synowiec

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: