Nasza historia

Dawno, dawno temu na fali przemian administracyjnych…

tak rozpoczyna się, krótka ale bogata w treść opowieść o ludziach, którzy za cel postawili sobie służbę lokalnej społeczności.

Przez cały okres swojego istnienia strażnicy miejscy wpisali się w krajobraz społeczności lokalnej wykonując z poświęceniem swoją pracę dla poprawy wizerunku miasta i gminy oraz zapewnienia wysokiego poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie swojego działania. Polkowiccy strażnicy inicjują oraz angażują się we wszystkie inicjatywy i imprezy organizowane na terenie miasta i gminy, starając się wykonywać stawiane przed nimi zadania odpowiedzialnie i z godnością oraz poszanowaniem każdego człowieka.

Historia Straży Miejskiej w Polkowicach rozpoczęła się 11 maja 1991r.  W tym dniu z-ca Burmistrza Gminy Polkowice Pan Dariusz   Hac podpisał Zarządzenie Nr 3/91 z dnia 11.05.1991r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Polkowicach oraz nadania Statutu. Statut wymagał uzgodnienia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie - co zostało dokonane w dniu 6 maja 1991r. przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie prof. dr hab. Jana Widackiego.

Komendantem Straży Miejskiej zatrudnionym od 15 stycznia 1991r. został st.of.oper. Leszek Słoński .

W dniu 20.03.1991r. przyjęta do pracy została Pani Helena Pośpiech - pracownik administracji, która wraz z Komendantem tworzyła zręby pod sprawne tworzenie i funkcjonowanie Jednostki.  Obecnie Pani Helenka jest pierwszym emerytowanym pracownikiem Straży Miejskiej w Polkowicach i cieszy się zasłużonym odpoczynkiem po latach ciężkiej pracy.

W dniu 01.07.1991r. zastępcą Komendanta SM zostaje Zbigniew Ramus.

W dniu 14 sierpnia 1991 roku zarządzenie Burmistrza Gminy Polkowice zostaje potwierdzone Uchwałą nr XVIII/108/91 Rady Miejskiej w Polkowicach, podpisaną przez ówczesnego Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Polkowicach Pana Mirosława Zagułę, powołującą jednostkę budżetową pod nazwą  „Straż Miejska w Polkowicach”.

Do zadań nowo powstałej Jednostki należało wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych, a szczególnie zapewnienie ładu, porządku i czystości na terenie miasta, kontrola przestrzegania przepisów gminnych związanych z działalnością publiczną, ujawnianie wykroczeń i ściganie sprawców, inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw, kontrola przestrzegania przepisów sanitarno porządkowych.
Pierwszą siedzibą Komendy Straży Miejskiej zostało pomieszczenie na pierwszym piętrze w kamieniczce przy ul.Rynek 25. Początkowo składało się z jednego pokoju, który po wyremontowaniu  utworzył trzy, z przeznaczeniem na dyżurkę, szatnię i pokój administracyjny. Następnie po wyprowadzeniu się z budynku Przedsiębiorstwa Gazu Bezprzewodowego uzyskaliśmy dodatkowe pomieszczenie, które zostało przeznaczone na gabinet Komendanta i jego Zastępcy. W pokoju tym odbywały się również szkolenia
i odprawy załogi.

W międzyczasie poczyniono starania o uzyskanie pokoiku obok, który zajmował PZMot w Lubinie. Po jego uzyskaniu urządzono w nim pokój socjalny dla patroli pieszych.

01-go września Komendę Straży Miejskiej przekształcono z wydziału Urzędu Gminy
w samodzielną jednostkę budżetową. Powyższe wymagało przejęcia wszystkich spraw księgowo-administracyjno-kadrowych jednostki.

Do końca 1991r w wyniku rekrutacji liczebność Straży Miejskiej w Polkowicach wzrosła do 20 umundurowanych strażników, którzy rozpoczęli swoją pracę na terenie miasta.
Mając na uwadze mobilność patroli władze miasta początkowo przekazały do dyspozycji Straży dwa samochody osobowe koloru białego marki Peugeot, natomiast  w kolejnych latach ulegały one wymianie, ze względu na eksploatacje i zużycie.

05-go października 1992 roku przeprowadziliśmy się do nowej, wyremontowanej siedziby przy ul.Targowej 11. Parter zajmuje poczta, Straż Miejska zajmuje pomieszczenia na piętrze. Jest tu o wiele więcej miejsca i przestrzeni. Znajdują się pomieszczeniadla komendanta, jego zastępcy, księgowości, rejonowych, dyżurkai pomieszczenie socjalne dla dyżurnych, pomieszczenie socjalne dlastrażników, kuchnia i dwie łazienki z toaletami.

Po korektach wewnątrz budynku i wejścia głównego siedziba Straży Miejskiej
w Polkowicach pozostaje aktualna do dnia dzisiejszego.

W dniu 1 lutego 1994 roku po odejściu z pracy z-cy Komendanta Zbigniewa Ramusa na jego miejsce zostaje powołany Pan Andrzej Koziołek.

W roku 1995 Komendant Straży Miejskiej w Polkowicach wraz z zastępcą brali czynny udział w spotkaniach w Komendzie Głównej Policji w Warszawie dotyczącym jednolitego umundurowania dla wszystkich straży gminnych (miejskich) w Polsce oraz zjeździe Komendantów dotyczącym opracowania jednolitego statutu dla wszystkich Straży.

Dzień 2-go czerwca 1997 roku pozostanie w pamięci wszystkich strażników z uwagi na służbę pełnioną na terenie miasta Legnicy w związku z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II. Strażnicy wraz z funkcjonariuszami policji sprawnie zabezpieczyli wizytę i pobyt papieża
w naszym regionie.

 W dniu 26-go września 1997r. w Komendzie Straży Miejskiej gościliśmy przedstawicieli zaprzyjaźnionych Gmin z Holandii i Niemiec z Gminą Polkowice. Goście
i gospodarze wymienili swoje doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rok 1998 zapisuje się w historii wszystkich straży gminnych (miejskich) w Polsce w związku z   uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Ustawy o strażach gminnych. Po raz pierwszy jasno określono zakres obowiązków i uprawnień Straży Miejskich. Rozporządzenie Ministra MSWiA wydane do tej ustawy pozwoliły na ujednolicenie umundurowania
i dystynkcji strażników całej Polsce.

Od tej chwili Straż będzie ściśle współpracowała z policją, a minister spraw wewnętrznych
i administracji określi w drodze rozporządzenia zasady tej współpracy, a także zakres,
w jakim komendant główny Policji sprawować będzie fachowy nadzór nad strażami oraz jakiej pomocy będzie im udzielał. Dotychczas ustawa o policji określała, że straż wykonuje zadania w zakresie czynności administracyjno-porządkowych.

Wykonujący  czynności służbowe strażnik uprawniony jest do: udzielania pouczeń; legitymowania, zatrzymywania i doprowadzania do najbliższej jednostki policji; nakładania grzywien za wykroczenia; kierowanie wniosków do kolegium d/s wykroczeń o ukaranie; oskarżania przed kolegium i wnoszenia odwołania; usuwania pojazdów i zakładania blokad.

W trakcie wykonywania niektórych zadań (ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz konwojowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych strażnicy mają prawo posiadania broni palnej krótkiej, na polecenie komendanta straży. Ważnym nowym uprawnieniem jest prawo wydawania przez strażnika  poleceń mających na celu zapewnienie porządku i przestrzegania  prawa oraz żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.

Do obowiązków strażnika należy: przestrzeganie prawa; rzetelne, bezstronne
i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych; poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej; zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w razie naruszenia dóbr osobistych ludzi;zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami; zabezpieczenie miejsca przestępstwa przed dostępem osób postronnych oraz ustalenie świadków zdarzenia.

Okres ten zapisuje się w historii polkowickiej straży jako czas, gdy strażnicy rozpoczęli służbę w obiektach oświatowych tj. Gimnazjum nr 1 i 2 oraz Zespole Szkół dbając o porządek i bezpieczeństwo młodzieży.

W sierpniu 2010 r. polkowiccy strażnicy rozpoczynają służbę w patrolach rowerowych – jako bardziej mobilnych niż piesze zwłaszcza na terenach wiejskich.

W roku 2001 w miesiącu sierpniu dochodzi do zmiany na stanowisku kierownika Jednostki. Komendantem Straży Miejskiej w Polkowicach zostaje wieloletni pracownik Pan Mirosław Sienkiewicz, zaś jego zastępcą zostaje Pan Maciej Śmigiel.

W tym samym roku na wyposażenie strażników zostają wprowadzone pałki służbowe wielofunkcyjne typu „Tonfa”, którymi strażnicy posługują się do dnia dzisiejszego.

W roku 2007 odbyła się I edycja Konkursu „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”, pod patronatem Burmistrza Polkowic. Konkurs zorganizowany dla dzieci z powiatu Polkowickiego przez Straż, którego celem jest podsumowanie całorocznych działań służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz placówek oświatowych w zakresie edukacji dzieci szkół podstawowych i pogłębiania ich wiedzy o bezpiecznych zachowaniach.

Kolejny 2008 rok to doposażenie strażników w sprzęt niezbędny do wykonywania zadań służbowych. Miedzy innymi czytników do identyfikacji oznakowanych zwierząt, Defibrylatorów do prowadzenia akcji pierwszej pomocy przedmedycznej typu AED PLUS, które służą do dnia dzisiejszego.

Od 2008 roku pracownicy Straży Miejskiej w Polkowicach posiadają mundury reprezentacyjne, stylizowane na lata 20 – te, w których obecni są na najważniejszych uroczystościach w mieście.

W ramach prowadzonych działań prewencyjno – profilaktycznych kierownictwo KSM postanowiło wdrożyć do służby nowego strażnika. I tak w dniu 17.11.2008r. do służby została przygotowana maskotka KSM Polkowice insp. KRUK

Rok 2009 rozpoczął się powołaniem w ramach KSM tzw. patrolu ekologicznego, który zajmuje się do dzisiaj wszelkimi pracami związanymi z realizacją zadań związanych
z ochroną środowiska naturalnego gminy oraz ograniczaniem niskiej emisji.

W związku z rosnącą liczbą zdań 2009 rok to również pierwszy rok gdy polkowicka Straż Miejska osiągnęła swoją największą liczebność. Ogółem w straży pracuje 40 osób.

W maju 2009 roku po raz I ruszyła edycja STRAŻOMANII organizowanej przez Urząd Gminy Wydział Spraw Obywatelskich pod patronatem Burmistrza Polkowic przy współudziale Straży Miejskiej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach,  Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach,  Pogotowia Ratunkowego - Zespół Ratownictwa Medycznego O/ Polkowice.

Nowe uprawnienia, które uzyskały straże oraz wnioski mieszkańców wpłynęły na decyzję
o zakupie fotoradaru AD9T, który wszedł do służby w miesiącu wrześniu 2009r. i pracował na lokalnych drogach do czasu cofnięcia strażom uprawnień w zakresie dokonywania kontroli prędkości.

W roku 2010 do zadań KSM Polkowice doszło obserwowanie zdarzeń za pomocą monitoringu wizyjnego. Pierwsze miejsce objęte zasięgiem kamer obsługiwanych przez strażników to teren Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej.

Kolejny etap rozwoju monitoringu związany jest z jego rozbudową w 2013 r. o poszczególne obszary, tj. Park Miejski, następnie ul. Hubala. W kolejnych latach monitoring przechodził szereg modernizacji w związku z tym utworzono dwa stanowiska obsługi operatora monitoringu wizyjnego. Obecnie zasięgkamer obejmuje: Centralny Park Zabaw i Wypoczynku, Targowisko Miejskie wraz z ul. Targową, ul. Rynek oraz ul. Hubala.

Od wielu lat Straż prowadzi profilaktykę w szkołach, jak również na terenie Jednostki, w postaci pogadanek oraz spotkań skierowanych do dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. Przeprowadzane są prelekcje na temat istniejących zagrożeń, skutków ryzykownych zachowań oraz współżycia społecznego. Spotkania te mają na celu rozpowszechnianie oraz zaszczepienie w młodych ludziach bezpiecznego i rozważnego postępowania.

Obecnie Straż Miejska ugruntowała swoją samodzielną pozycje jako organ wykonujący zadania w zakresie porządku publicznego w wymiarze lokalnym i stanowi tym samym znaczące wsparcie dla Policji oraz wszystkich służb i instytucji w wykonywaniu powierzonych im obowiązków i zadań.

Strony w dziale:

Strony w dziale: