Obowiązki właściciela psa

piątek, 27 stycznia 2023

 

Pies pozostawiający odchody

Każda osoba, z którą przebywa zwierzę domowe ma obowiązek natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych.

Ponadto w miejscach publicznych, psy mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia
z uwzględnieniem, iż psa należy prowadzić na smyczy, a psa ras uznawanych za agresywne i ich mieszańce oraz psy,  które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, mogą prowadzić na smyczy i w kagańcu wyłącznie osoby pełnoletnie.

Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli psa.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed stworzeniem przez nie zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa oraz powodowania szkód i uciążliwości dla otoczenia.

Każda osoba utrzymująca zwierzę domowe ma obowiązek zabezpieczyć posesję przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierzęcia poza miejsce jego utrzymywania.

Powyższe obowiązki reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polkowice.

Za niestosowanie się do powyższych obowiązków grożą sankcje w myśl przepisów art. 77 Kodeksu wykroczeń oraz art. 10 ust. 2 a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

red. adabrowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: