Informacja publiczna

Dostęp do Informacji Publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Straży Miejskiej Polkowice w zakresie przewidzianym w  ustawie o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. 2019 poz. 1429).

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej  jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje
w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Straż, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy),
  • może być złożony w dowolniej formie (w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji publicznej zamieściliśmy wzór wniosku do pobrania - poniżej).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia
w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1 ustawy). Wówczas Straż Miejska w Polkowicach w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres ksm@ksm.polkowice.pl
  • faksem na nr 76 746 40 25
  • pocztą na adres: Straż Miejska Polkowice, ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice

Strony w dziale:

Strony w dziale: