RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

oraz

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

  STRAŻ MIEJSKA W POLKOWICACH 59-100 Polkowice ul. Targowa 11 E-mail: ksm@ksm.polkowice.pl  

Spis treści

OSOBY KORESPONDUJĄCE
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Rejestracja korespondencji oraz udzielanie odpowiedziArt. 6 ust. 1 lit. e) RODO - polega na wywiązywaniu się na odpowiadania na pisma, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi, realizowanie płatności dla dostawców6 lat
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6 lat od zakończenia współpracy, której dot. korespondencja
Odbiorcy danych:• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Dostawca usług pocztowych
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
•Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychPodanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji korespondencji. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja.
OSOBY SKŁADAJĄCE CV (KANDYDACI DO PRACY)
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Przeprowadzenia procesu rekrutacji• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane
3 miesiące
Wykorzystanie aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji w przypadku wyrażenia zgodyart. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6 miesięcy
Odbiorcy danych:• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Informacja o możliwości wycofania zgodyW przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 § 1 KP  jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne
PRACOWNICY
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Zawarcie oraz realizacja umowy o pracęart. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy50 lat / 10 lat w zależności od daty zatrudnienia
Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy
m.in. obsługa kadrowo-płacowa, BHP, prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, kierowanie na badania lekarskie, …
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze50 lat / 10 lat w zależności od zatrudnienia
Szkolenia podnoszące kwalifikacjeart. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym50 lat / 10 lat w zależności od daty zatrudnienia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Publikacja Twojego wizerunku  w przypadku gdy wyrazisz na to zgodęart. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danychDo czasu wycofania zgody
Archiwizacja danychart. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach50 lat / 10 lat w zależności od daty zatrudnienia
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 lata
Odbiorcy danych:• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• ZUS
• Urząd Skarbowy
• Firmy szkoleniowe
• Firmy ubezpieczeniowe
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Informacja o możliwości wycofania zgodyW przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Obowiązek podania danychPodanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
ZLECENIOBIORCY
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Zawarcie oraz realizacja umowy cywilno-prawnejart. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowyDo momentu zakończenia umowy
Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy m.in. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznychart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze10 lat od zakończenia współpracy
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze6 lat
Archiwizacja danychart. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach5 lat
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6 lat
Odbiorcy danych:• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• ZUS
• Urząd Skarbowy
• Firmy szkoleniowej
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawi 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychPodanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
OSOBY KORZYSTAJĄCE Z ZFŚS
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Realizacja świadczeń z ZFŚS• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
• art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw przez administratora lub osobę której dane dotyczą
do czasu zrealizowania świadczenia
Archiwizacja danychart. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach5 lat
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiart. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 lata
Odbiorcy danych:• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
KONTRAHENCI
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Zawarcie i wykonanie umowy kupnaprzetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. b) RODODo momentu rozwiązania umowy
Składanie skarg i wnioskówprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw;12 miesięcy od czasu złożenia skargi
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowejwypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO6 lat
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Odbiorcy danych:• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Organ prowadzący tj. Gmina Polkowice
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji.
PRACOWNICY KONTRAHENTÓW
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Wykonywanie działań zmierzających do zawarcia umowyprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw;Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu
Wykonywanie działań koniecznych do zawarcia umowy
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowejwypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO6 lat
Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy wniosków dot. współpracyprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw;12 miesięcy od zgłoszenia
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6 lat
Odbiorcy danych:• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawi 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji.
ZAPYTANIA OFERTOWE
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Przyjęcie i rozpatrzenie ofertyart. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6 lat
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiart. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6 lat
Odbiorcy danych• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawna:Okres przechowywania
Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówieniaart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychZgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy.
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6 lat
Archiwizacja danychart. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach5 lat
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6 lat
Odbiorcy danych• osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej kategorii danych)
• podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP)
• Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP)
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychPodanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
PRZECHOWYWANIE DANYCH (ARCHIWUM)
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawna:Okres przechowywania
Archiwizacja danych zgodnie z obowiązującymi przepisamiart. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachW zależności od kategorii sprawy
Realizacja wnioskuart. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze6 lat
Odbiorcy danych:• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia • Archiwum Państwowe w przypadku kat. A lub BE
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych - wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
• Prawo żądania sprostowania danych ograniczone w stosowaniu w zw. z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn. że administrator przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania ograniczone w stosowaniu w zw. z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn. nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku z przetwarzaniem danych w  archiwum.
•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychPrzechowywanie danych jest obowiązkowe, wynika z przepisów prawa.
MONITORING WIZYJNY
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawna:Okres przechowywania
Utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia• art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zw. z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 
Przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych
Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
Odbiorcy danych:• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia, tj. wsparcie IT • Urząd Gminy w Polkowicach, ul. ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychWejście w obszar monitorowany jest dobrowolne.
Więcej informacji nt. monitoringu wizyjnego znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej.
WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice.
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawna:Okres przechowywania
Rozpatrzenie wniosku o dostęp do informacji publicznejart. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.Do momentu rozpatrzenia wniosku
Udostępnienie informacji publicznej  lub wydanie decyzji odmownejDo momentu udostępnienia lub wydania decyzji
Odwołanie od decyzjiart. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. art. 127Do momentu zakończenia procesu odwoławczego
Archiwizacja danychart. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachMinimum 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (kat. archiwalna BE5) po upływie określonego dla tej dokumentacji okresu przechowywania podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie przez archiwum państwowe
Odbiorcy danych:• Archiwum Państwowe
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej
PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice.
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawna:Okres przechowywania
ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznychUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnychUstawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości5 lat
czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia
ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
Archiwizacja danychart. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach5 lat
Odbiorcy danych:• Archiwum Państwowe • Urząd Gminy Polkowice w przypadku wystawionych mandatów karnych
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia tj. wsparcie IT
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychStraż gmina może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane: a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
SKARGI I WNIOSKI
Administrator Twoich danychKomendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice.
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@ksm.polkowice.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawna:Okres przechowywania
Przyjęcie i rozpatrzenie skargi / wnioskuart. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 10 lat
Archiwizacja danychart. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Odbiorcy danych:• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia w zakresie obsługi wparcia IT
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia skargi / wniosku.