Mandat

Strażnicy Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych, za niektóre rodzaje wykroczeń. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. Są trzy rodzaje mandatów: gotówkowy, kredytowany, zaoczny. Nałożony przez strażnika miejskiego mandat karny :

gotówkowy – wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio strażnikowi, który ją nałożył, wówczas również staje się prawomocny;

kredytowany – wydawany ukaranemu za potwierdzeniem odbioru, staje się prawomocny
z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną. Należy go uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia, na odwrocie zawiera pouczenie o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie;

zaoczny – 1. mandat taki pozostawia się w miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać, ukarany w terminie 14 dni od dnia wystawienia mandatu powinien uiścić grzywnę na rzecz wskazanego organu, mandat staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny uprawnionemu organowi;

  1. doręcza się sprawcy - ukarany w terminie 14 dni od dnia doręczenia mandatu powinien uiścić grzywnę na rzecz wskazanego organu, mandat staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny uprawnionemu organowi.

Prawomocnie nałożony mandat karny nie może zostać uchylony, chyba że grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie. Wówczas uchylenie mandatu następuje na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Organem właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest tylko sąd (Sąd Rejonowy w Lubinie II Wydział Karny), na którego obszarze działania grzywna została nałożona.

W przypadku skorzystania z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia jest kierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lubinie.

W świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do anulowania nałożonego mandatu karnego.


W przypadku zagubienia kwitu, kwotę mandatu karnego należy wpłacić na konto:

Urząd Gminy Polkowice

PKO Bank Polski S.A.

Oddział I w Polkowicach

Rynek 38

59 – 100 Polkowice

Nr konta    02 1020 3017 0000 2702 0166 6270