Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Straży Miejskiej w Polkowicach

Straż Miejska w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Straży Miejskiej w Polkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstów alternatywnych do obrazów
 • Brak tekstu łatwego
 • Brak odpowiedniego kontrastu
 • Brak dostępności mediów zmiennych w czasie
 • Brak dostępności przy pomocy klawiatury
 • Brak skiplinków
 • Brak widocznego fokusu
 • Brak infomacji o zakresie działalności SM Polkowice w postaci polskiego języka migowego
 • Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

Wyłączenia

 • Treści ze strony UG Polkowice - Art. 3 ust. 2 pkt. 5b
 • Filmy multimedialne - Art. 3 ust. 2 pkt. 5b
 • Duża ilość zdjęć do opisania tekstem alternatywny - Art. 3 ust. 2 pkt. 2

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Gałuszka.
 • E-mail: a.galuszka@ksm.polkowice.pl
 • Telefon: 767464024

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Polkowic
 • Adres: Rynek 1
  59-100 Polkowice
 • E-mail: kancelaria@ug.polkowice.pl
 • Telefon: 768474107

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Brak poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynku

Brak dostępności i środków technicznych do wszystkich pomieszczeń w budynku

Brak infomacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy i głosowy

Brak możliwości zapewnienia ewakuacji osób z niepełnosprawnościami

Brak pętli indukcyjnej

Brak tłumacza języka migowego

Brak dostępu do toalety

Ciężkie drzwi

Brak windy