Obowiązki właściciela posesji

odsniezanie

Oznaczenie posesji numerem porządkowym  jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, administratorze, dozorcy lub użytkowniku posesji. W Polsce pierwsze rozporządzenie nakazujące oznakowanie nieruchomości numerem pochodzi z 24 października 1934 roku. Jedna z osób wskazana przez ustawodawcę, musi w miejscu widocznym umieścić tabliczkę z numerem porządkowym.

W Polsce aktem prawnym, który reguluje obowiązek oraz sposób oznaczenia posesji nieruchomości zawarte jest Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989 r., Nr 30, poz. 163):

Art. 47b. [Umieszczenie na nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym]

  1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
  2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
  3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
  4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Niedopełnienie obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości uregulowany jest w ustawie Kodeks wykroczeń:

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§2.Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

 

Gospodarka odpadami

Każdy właściciel nieruchomości  zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami, w tym selektywnego zbierania odpadów wskazanych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r., Nr 132, poz. 622) oraz aktach prawa miejscowego.

Jeżeli budynek nie jest podłączony do ogólnomiejskiej kanalizacji sanitarnej,  gromadzenie odbywa się w szczelnych zbiornikach, umowa na opróżnianie może być zawarta tylko z przewoźnikiem posiadającym stosowne zezwolenie z terenu miasta (gminy) a rachunki za usługę należy przechowywać przez 3 lata.

 

Odśnieżanie

Art. 5 Ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany jednak do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Ponadto właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

 

Niedopełnienie przez właściciela posesji obowiązków wynikających z powyższych przepisów prawa podlega odpowiedzialności karnej w myśl art. 10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Source URL: https://ksm.polkowice.pl/aktualnosc/ekopatrol/770-obowiazki-wlasciciela-posesji