Akcja "ZIMA"  2010/2011


            Straż Miejska w Polkowicach przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz o regulaminie utrzymania czystości i porządku dla miasta Polkowice.

            Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ustawy z 1996 roku, Dziennik Ustaw z 2005 roku, nr 236, pozycja 2008), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

            Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku dla miasta Polkowice (Uchwały Nr XXXII/397/06 Rady Miasta Polkowice z dnia 20 kwietnia 2006r.)  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polkowice w rozdziale drugim § 3 do obowiązków właścicieli nieruchomości w zimie należy również:

            Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego tj. z chodników, schodów, placów, przystanków komunikacyjnych i innych;

            Właściciele nieruchomości wykonują powyższy obowiązek w następujący sposób:

-  usuwanie śniegu i lodu – na bieżąco oraz posypywanie piaskiem wg potrzeb,

- śnieg i lód winien być uprzątnięty w miejsca nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów, a uprzątnięty z chodników nieruchomości przyległych do drogi publicznej winien być usuwany na bieżąco przez zarząd drogi,

-  usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;


      Sankcje karne:

            Na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach W odpowiedzi właściciel nieruchomości, który:

- Nie uprzątnie błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości podlega karze grzywny w wysokości 100 zł

- W pozostałych przypadkach kara grzywny wynosi od 20 do 500 zł

 

Ponadto osoba, która dozna kontuzji kończyny dolnej czy górnej może na drodze cywilnej starać się o odszkodowanie, a właściciel naraża się na odpowiedzialność cywilną.

 

            Informujemy również, że Zarządzeniem Nr 40/10 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie sprawdzenia wykonania przez właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu Starosta Polkowickie powołał zespół kontrolny sprawujący nadzór i kontrolę realizacji powyższych zadań. W skład zespołu weszli przedstawiciele służb, inspekcji i straży.