Wezwanie / Informacja

Informacja

 

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione, strażnicy Straży Miejskiej w Polkowicach mogą za wycieraczką pojazdu umieścić informację dla kierującego, o popełnionym przez niego wykroczeniu. Wówczas kierujący pojazdem zobowiązany jest osobiście zgłosić się do Straży Miejskiej w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowej 11,
w terminie do 3 dni od daty popełnionego wykroczenia, w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

W przypadku nie zgłoszenia się kierującego pojazdem w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks Wykroczeń. Wtedy właściciel lub posiadacz pojazdu zostanie wezwany do Straży Miejskiej w charakterze świadka, a jego stawiennictwo będzie obowiązkowe.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.s.w. w zw. z art. 177 § 1 k.p.k. na każdej osobie wezwanej przez organ procesowy w charakterze świadka ciąży bezwzględny obowiązek stawienia się
w miejscu i czasie określonym przez organ procesowy. Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie uprawnionego organu albo bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, można nałożyć karę porządkową od 50 do 1000 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania od 100 do 1500 złotych (art. 49 § 1 k.p.s.w.).

Zgodnie z dyspozycją art. 50 § 1 k.p.s.w. w razie niestawienia się świadka na wezwanie bez usprawiedliwienia, można, niezależnie od nałożenia kary porządkowej, zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez policję.

Sprawę informacji za wycieraczką można załatwić całodobowo u służby dyżurnej SM Polkowice.

Informacja umieszczona przez strażnika miejskiego za wycieraczką pojazdu ma na celu zwrócenie uwagi kierującego na fakt popełnionego wykroczenia. Informacja pozostawiana jest w przypadkach nieobecności na miejscu osoby kierującej pojazdem. Informacja nie jest wezwaniem do stawiennictwa w Straży Miejskiej w Polkowicach.

Wezwanie

W przypadku otrzymania wezwania do stawienia się w Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11 oznacza, iż w sprawie wszczęto czynności wyjaśniające  na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks Wykroczeń.

Zgodnie z wezwaniem należy stawić się w Straży Miejskiej, w określonym w wezwaniu terminie, bądź przed terminem wyznaczonym, skontaktować ze strażnikiem prowadzącym czynności pod nr telefonu wskazanym w wezwaniu, w celu ustalenia nowego terminu przesłuchania.

Do każdego wezwania załączone jest pouczenie, z którym należy się zapoznać.

Wzór do pobrania:

wzor_wezwanie