UCHWAŁA NR XXIX/443/18 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

UCHWAŁA NR XXIX/443/18 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 i 1000), art. 14 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310
i 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w godzinach od 12.00 do 22.00 w miejscach publicznych na terenie:
1. miasta Polkowice:
1) Centrum Piknikowe Polanka, część działki geodezyjnej nr 166/76, obręb 0002, położonej
przy ul. Modrzewiowej (załącznik nr 1);
2) "ścieżki zdrowia", część działki geodezyjnej nr 517/1, obręb 0003, położonej przy
ul. Spokojnej (załącznik nr 2);
2. gminy Polkowice:
1) sołectwo Biedrzychowa, część działki geodezyjnej nr 189/58, obręb Biedrzychowa
(załącznik nr 3);
2) sołectwo Dąbrowa, część działki geodezyjnej nr 171/5, obręb Dąbrowa (załącznik nr 4);
3) sołectwo Guzice, część działki geodezyjnej nr 146/1, obręb Guzice (załącznik nr 5);
4) sołectwo Jędrzychów, część działki geodezyjnej nr 667 i nr 398/12, obręb Jędrzychów
(załącznik nr 6);
5) sołectwo Kaźmierzów, część działki geodezyjnej nr 187/19, obręb Kaźmierzów (załącznik
nr 7);
6) sołectwo Komorniki, część działki geodezyjnej nr 128, obręb Komorniki (załącznik nr 8);
7) sołectwo Moskorzyn, część działki geodezyjnej nr 26/4, obręb Moskorzyn (załącznik
nr 9);
8) sołectwo Nowa Wieś Lubińska, część działki geodezyjnej nr 256/7, obręb Nowa Wieś
Lubińska (załącznik nr 10);
9) sołectwo Pieszkowice, część działki geodezyjnej nr 12/5, obręb Pieszkowice (załącznik
nr 11);
10) sołectwo Sucha Górna, część działki geodezyjnej nr 211/7, obręb Sucha Górna
(załącznik nr 12);
11) sołectwo Tarnówek, część działki geodezyjnej nr 298, obręb Tarnówek (załącznik
nr 13);
12) sołectwo Trzebcz, część działki geodezyjnej nr 326/5, obręb Guzice (załącznik nr 14);
13) sołectwo Żelazny Most, część działki geodezyjnej nr 277/4, obręb Żelazny Most
(załącznik nr 15);
14) sołectwo Żuków, część działki geodezyjnej nr 95/9, obręb Żuków (załącznik nr 16).
§ 2. Granice terenów objętych odstępstwem określają załączniki graficzne do uchwały.
Id: 6FB9E7A9-374D-4C6D-945F-C860F0257F0C. Podpisany Strona 1
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady
Emilian Stańczyszyn