UCHWAŁA NR XXIX/434/18 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

UCHWAŁA NR XXIX/434/18
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polkowice
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, poz. 2056 i poz. 2422 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, Rada Miejska w Polkowicach uchwala
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polkowice, w następującym brzmieniu:
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 1. 1. Właściciel nieruchomości, realizuje obowiązek uprzątania: błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego oraz chodników położonych wzdłuż
należącej do niego nieruchomości w następujący sposób:
1) uprzątnięcie śniegu i lodu należy rozpocząć nie później niż 3 godziny od ustania zjawiska, natomiast błota
i innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb;
2) uprzątnięcie śniegu i lodu powinno być realizowane poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony
nieruchomości w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz
istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

 1. Zabrania się przemieszczania: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
  służących do użytku publicznego w przydrożny pas zieleni, kratek ściekowych bądź koszy ulicznych.
  § 2. Zabrania się dokonywania napraw i regulacji pojazdów samochodowych na nieruchomościach
  położonych w zabudowie wielorodzinnej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 1.
  § 3. 1. Naprawa pojazdów samochodowych, poza warsztatami naprawczymi, dozwolona
  jest w następujących przypadkach:
  1) wystąpienia awarii, jeżeli naprawa polega na wykonaniu doraźnych napraw lub czynności umożliwiających
  kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu;
  2) wykonywania jej w garażach lub wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości, pod warunkiem,
  że:
  a) naprawa nie powoduje zanieczyszczenia środowiska,
  b) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w urządzeniach do tego przeznaczonych
  i przekazywane są do unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  c) naprawa nie wymaga usuwania olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych.
  DZIENNIK URZĘDOWY
  WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
  Wrocław, dnia 19 lipca 2018 r.
  Poz. 3732
 2. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych, poza warsztatami naprawczymi, nie może stwarzać
  uciążliwości dla współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli
  sąsiadujących nieruchomości.
  § 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może odbywać się wyłącznie w miejscach
  nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonej, szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie
  powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego.
 3. Zakazane jest odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów do kanalizacji deszczowej, wód lub gleby.
  Rozdział 2.
  Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.
  § 5. 1. W miejscach publicznych drobne odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych
  wykonanych z materiałów niepalnych o minimalnej pojemności 35l.
 4. Przy drogach, ulicach, chodnikach, placach, skwerach i zieleńcach odpady komunalne gromadzone
  są w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez
  przechodniów.
 5. Na przystankach komunikacji kosze uliczne należy lokalizować przy wiacie, a jeśli jej nie ma,
  to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
  Rozdział 3.
  Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
  nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
  § 6. 1. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
  ustala się, w następujący sposób:
  1) na obszarach wiejskich – wg. potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu;
  2) na terenach miasta – wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 6. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, nie można dopuścić
  do przepełniania koszy ulicznych i wysypywania się odpadów poza kosz.
  § 7. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki
  bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie
  nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika
  oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 2.
 7. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz
  w roku.
 8. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych odbywa się
  na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do uprawnionego podmiotu.
 9. Właściciel nieruchomości, na której zorganizowana jest impreza o charakterze otwartym zobowiązany
  jest do:
  a) w przypadku braku toalet stacjonarnych w odpowiedniej ilości, wyposażenia miejsca, na którym odbywa się
  impreza w szalety przenośne w liczbie nie mniejszej niż jeden szalet na 100 uczestników, na każde 8 godzin,
  uzgadniając warunki odbioru nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym;
  b) uprzątnięcie terenu, na którym odbyła się impreza oraz terenów przyległych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
  Rozdział 4.
  Obowiązki osoby utrzymującej zwierzęta domowe
  § 8. 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest utrzymywać je w taki sposób,
  aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także aby
  nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia.
 10. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe jest zobowiązana do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób
  niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.
  Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3732
  § 9. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku
  w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana
  jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.
 11. Postanowienie § 9 ust. 1 nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
 12. W miejscach publicznych zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie
  pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia,
  z uwzględnieniem następujących zasad:
  1) psa należy prowadzić na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne i ich mieszańce oraz psy, które
  zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, mogą prowadzić na smyczy i w kagańcu
  wyłącznie osoby pełnoletnie;
  2) dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz
  na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zachowania przez właściciela lub
  opiekuna pełnej kontroli psa.
  § 10. Właściciel nieruchomości, po której zwierzę porusza się swobodnie zobowiązany jest zabezpieczyć
  nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się zwierzęcia poza jego granice.
  § 11. 1. Zabrania się pozostawiania psa na uwięzi, w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.
 13. Zakazuje się utrzymywania gołębi:
  1) na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną;
  2) na osiedlach domków jednorodzinnych o zabudowie szeregowej.
  Rozdział 5.
  Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
  rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych
  nieruchomościach
  § 12. 1. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych,
  innych niż:
  a) gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1892);
  b) gospodarstwa produkcyjne w ramach działów specjalnej produkcji rolniczej w rozumieniu ustawy z dnia
  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2018 r. poz. 200 ze zmianami).
 14. Postanowienie ust. 1 niniejszego paragrafu nie stosuje się do koni utrzymywanych w celach
  rehabilitacyjnych i sportowych.
  § 13. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe
  może być prowadzony chów drobiu i królików przy zachowaniu następujących warunków:
  1) odległość granicy wybiegu lub ustawienia klatek od otworów okiennych sąsiednich budynków
  mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 50 m;
  2) odległość od podmiotów leczniczych, zakładów oświatowo-wychowawczych, w szczególności: szkół,
  przedszkoli, domów dziecka, internatów, domów akademickich oraz wytwórni lub przetwórni artykułów
  spożywczych, zakładów zbiorowego żywienia, obiektów o charakterze wypoczynkowym, obiektów kultu
  religijnego, od terenów sportowych i rekreacyjnych nie może być mniejsza niż 70 m;
  3) odległość od indywidualnych ujęć wodnych nie może być mniejsza niż 15 m,
  4) chów i utrzymanie nie będzie powodowało uciążliwości dla otoczenia.
 15. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
  1) wytworzone, podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie
  z przepisami szczególnymi i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
  powierzchniowych i podziemnych;
  Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3732
  2) zostaną zapewnione zwierzętom odpowiednie pomieszczenia gospodarskie.
 16. Właściciel i użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług
  przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.
  Rozdział 6.
  Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
  § 14. 1. Właściciel lub Zarządca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzenia deratyzacji:
  1) bezwzględnie w okresie od 15 października do 15 listopada każdego roku oraz na bieżąco w miarę potrzeb;
  2) w zabudowie jednorodzinnej (zagrodowej) w miarę potrzeb.
 17. W miarę potrzeb zarządzać się będzie deratyzację obszaru gminy Polkowice lub jej części, podając
  w obwieszczeniu obszar deratyzacji, termin jej przeprowadzania oraz obowiązki właścicieli nieruchomości
  i mieszkańców.
  § 15. Dokładny termin i sposób przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji Burmistrz Polkowic podaje
  do wiadomości poprzez obwieszczenie.
  § 16. Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej podlegają deratyzacji bezwzględnie w okresie
  od 15 października do 15 listopada każdego roku oraz na bieżąco w miarę potrzeb.
  Rozdział 7.
  Postanowienia końcowe
  § 17. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą obowiązują postanowienia uchwały nr XII/85/17
  Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu
  utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (Dz. Urz. Woj. Doln.
  z 2017 r. poz. 2964) zmienionego uchwałą nr XV/103/18 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1722).
  § 18. Traci moc uchwała nr XIII/220/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 sierpnia 2016 r.
  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polkowice (Dz. Urz. Woj. Doln.
  z 2016 r. poz.4149) oraz uchwała nr XXII/335/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 12 września 2017 r.
  w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polkowice (Dz. U. Woj. Doln.
  z 2017 r. poz. 3907 ).
  § 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.
  § 20. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Dolnośląskiego.
  Przewodniczący Rady:
  E. Stańczyszyn