Statut

Uchwała Nr VIII/92/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Polkowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 153 poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2005 r.
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48 poz. 327) w związku z art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U z 2001 r. Nr 123, poz.
779 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., Nr 169, poz.
1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr
249, poz.1832 )

Rada Miejska w Polkowicach uchwala się, co następuje:
Statut Straży Miejskiej w Polkowicach

§ 1.

1. Straż Miejska, zwana w dalszej części „Strażą”, jest jednostką organizacyjną
działającą na podstawie ustawy o strażach gminnych.
2. Siedziba Straży mieści się w Polkowicach.
3. Straż swoim zakresem działalności obejmuje gminę Polkowice.
4. Strażą kieruje Komendant, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Polkowic.

§ 2.

Straż działa w formie jednostki budżetowej i jest samorządową umundurowaną formacją,
utworzoną do ochrony porządku publicznego.

§ 3.

Organizację i zasady funkcjonowania Straży określa regulamin Straży nadany w drodze
odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach.

§ 4.

Straż prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych.

§ 5.

1. Straż jest pracodawcą dla osób w niej zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa
pracy. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje
Komendant.
2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki
pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy, nadany przez Komendanta.
3. Warunki wynagrodzenia za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych
z pracą ustala regulamin wynagrodzenia, nadany prze Komendanta.

§ 6.

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Stefan Ciżmar