INFORMACJA W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

Straż Miejska w Polkowicach informuje wszystkich mieszkańców, że Administratorem monitoringu w niżej wymienionych miejscach jest:

Straż Miejska w Polkowicach       

ul. Targowa 11

59-100 Polkowice

 

ZAKRES MONITORINGU OBEJMUJE:

1. Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach

2. Targowisko Miejskie ul. Targowa

3. ul. Hubala – zgodnie z zasięgiem kamery znajdującej się na bloku przy ul. Hubala 26

4. ul. Rynek – zgodnie z zasięgiem kamery znajdującej się na budynku przy ul. Rynek 5B

 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100   Polkowice;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, iod@ksm.polkowice.pl nr tel. 76 746 40 25, ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice;

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust.1 pkt c, e RODO;

c/ Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego;

e/ Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym.

4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów oraz umów powierzenia;

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanym w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. DZ.U. nr 220 poz. 1720.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania;

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu);