KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE MONITORINGU

Straż Miejska w Polkowicach informuje wszystkich mieszkańców, że Administratorem monitoringu w niżej wymienionych miejscach jest:

Straż Miejska

ul. Targowa 11

59-100 Polkowice

Zakres monitoringu obejmuje:

1. Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach

2. Targowisko Miejskie ul. Targowa

3. ul. Hubala - zgodnie z zasięgiem kamery znajdującej sie na bloku przy ul. Hubala 26

4. ul. Rynek - zgodnie z zasięgiem kamery znajdującej się na budynku przy ul. Rynek 5B

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – RODO

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, nr tel. 76 746 40 25, e-mail: iod@ksm.polkowice.pl, ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice;

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO;

 a/ Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejska;

b/ Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora;

c/ Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego;

d/ Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;

e/ Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym.

4. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej;

5. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów;

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanym w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu ustania celu, w jakim zostały zebrane lub wycofania zgody;

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa;

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, w określonych przypadkach obowiązkowe w sytuacji przewidzianej przepisami prawa.

11. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu);

12. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z czynami zabronionymi, oraz czynnościami związanymi z tymi sprawami przetwarzane do czasu wejścia ustawy wprowadzającej RODO będzie się odbywało zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.