„ Bezpieczne Ferie Zimowe 2018”

 

Zgodnie z zatwierdzonym planem działań w dniach 15.01- 28.01.2018r. strażnicy SM Polkowice pełniący służbę na terenie miasta przeprowadzili szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i dzieciom wypoczywającym podczas ferii zimowych na ternie miasta i gminy.

 

W ramach realizacji zadań służbowych strażnicy patrolowali place zabaw i parki w celu niedopuszczenia do gromadzenia się i przebywania tam grup nieletnich, którzy sami zakłócaliby porządek publiczny lub byli narażeni na negatywne zachowania innych. Ponadto kontrolowano otoczenia i placówki oświatowe. Szczególną uwagę zwrócono na lokale gastronomiczne i obiekty handlowe, które oferują do sprzedaży wyroby alkoholowe i tytoniowe.

 

            Ogółem w ciągu 14 dni akcji wzięło w niej udział 104 strażników, którzy wykonali:

1. kontroli placów zabaw, parków i skwerów  - 111

2. kontroli terenów przy placówkach handlowych sprzedających alkohol i wyroby tytoniowe - 52

3. kontroli klatek schodowych w budynkach   - 183

4. kontroli terenów przy obiektach oświatowych i użyteczności publicznej  - 260

5. kontroli terenów rekreacyjnych i sportowych   - 55

6. kontroli terenów przy lokalach gastronomicznych  - 23

 

Ponadto w ramach prowadzonych działań przeprowadzono:

·         wylegitymowano nieletnich – 9 osób

·         Rozmowy pouczające z nieletnimi - 9 osób

 

W ramach prowadzenia działań prewencyjnych i edukacyjnych przed okresem feryjnym jak i w trakcie jego trwania strażnicy Straży Miejskiej w Polkowicach aktywnie włączyli się w organizowane przez różne instytucje działania mające na celu organizowanie wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. W trakcie tych działań strażnicy przeprowadzili nw. spotkania edukacyjne:

·           W dniu 11.01.2018r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach przeprowadzono 6 spotkań z uczniami 18 klas III-V pod hasłem „Bezpieczeństwo zabaw zimowych”. W spotkaniach wzięło udział około 380 dzieci.

·           W dniu 16.01.2018r. na terenie Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” przeprowadzono spotkanie z dziećmi placówek „Skarbek” i „Perspektywa” pod hasłem: „Bezpieczeństwo zabaw zimowych”. W spotkaniu wzięło udział około 15 dzieci.

 

AKCJE

 

·           W dniu 15.01.2018r. na terenie Polkowickiego Centrum Animacji w Polkowicach
w ramach akcji „Zimowa Akademia Artystyczna” przeprowadzono pogadankę pod hasłem „Bezpieczeństwo zabaw zimowych”- w której wzięło udział 70 dzieci. Ponadto dla uczestników akcji zorganizowano gry i zabawy. Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji przeznaczono ze stanu magazynowanego SM drobne upominki.

 

·           W dniu 15.01.2018r. na terenie świetlicy w miejscowości Sucha Górna w ramach akcji feryjnej organizowanej przez WOK Sobin pn. „Zima w gminie Polkowice” przeprowadzono pogadankę pod hasłem „Bezpieczeństwo zabaw zimowych”- w której wzięło udział 30 dzieci. Ponadto dla uczestników akcji zorganizowano gry i zabawy. Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji przeznaczono ze stanu magazynowanego SM drobne upominki.

 

·           W dniach 15.01.2018r. do 19.01.2018r na terenie Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach uczestniczono w programie zimowym organizowanym przez OPS pod nazwą „Ferie – profilaktycznie wesoło i sportowo”. W dniu 17.01.2018r ramach dnia bezpieczeństwa przeprowadzono pogadankę pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe” oraz gry i zabawy dla dzieci, w których wzięło udział 70 dzieci. Ponadto w ramach działań strażnicy codziennie zabezpieczali miejsce spotkań uczestników ferii.

           

            Podczas wszystkich spotkań strażnicy promowali wśród uczestników zasady bezpiecznego spędzania ferii zimowych oraz czasu wolnego kolportując ulotki, książeczki i elementy odblaskowe oraz prowadząc pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się.

Podsumowując przebieg działań funkcjonariuszy SM Polkowice podczas akcji „Bezpieczne ferie zimowe 2018” należy stwierdzić, że przebiegła ona bez rażących zakłóceń porządku publicznego ani naruszeń porządku prawnego.