FESTYN w PCA
SAM_0597 SAM_0599 SAM_0601 SAM_0602
SAM_0606 SAM_0612 SAM_0613 SAM_0617
SAM_0619 SAM_0621 SAM_0623 SAM_0625
SAM_0626 SAM_0628 SAM_0632 SAM_0636
SAM_0638 SAM_0639 SAM_0641 SAM_0642
SAM_0644 SAM_0645 SAM_0646 SAM_0648
SAM_0649 SAM_0653 SAM_0658 SAM_0660
SAM_0661 SAM_0663 SAM_0664 SAM_0665
SAM_0666 SAM_0671